Gizlilik Politikası

AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak AGM SPECİAL MAKİNE SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlarla ve benzer amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

ANA BAŞLIK AMAÇLAR
Güvenlik Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Denetim ve Hukuk Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
Talep&Şikayet Kurumsal İletişim İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Operasyon Organizasyon v e etkinlik yönetimi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, konaklama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

 

c- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmayacaktır. 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sahibinin alenileştirmesi ya da Şirketimizin meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işbu Aydınlatma Metninin (b) ve (c) bendinde belirtilen şekilde işlenmektedir. Bu hukuki sebeplerden bir veya birkaçının bulunmadığı hallerde kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı vardır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; şirketimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.